OCHRANA SOUKROMÍ

(Zásady ochrany osobních údajů)

 1. Správce osobních údajů zpracovávaných v rozsahu a účelu poskytování služeb je Lilou Sp. z o. o., ul. Filtrowa 50, 02-032 Warszawa, DIČ: 7010216745, REGON: 142020870, e-mail: [email protected], pro které jsou rejstříková akta vedena Okresním soudem pro hlavní město Varšava Varšava, XII Wydział Gospodarczy KRS číslo Národního soudního rejstříku 0000346352 (dále jako „Správce”).

 2. Údaje jsou zpracovávány za účelem poskytování služeb včetně plnění smlouvy, včetně smlouvy o prodeji Produktů a i v případech, kdy je nezbytné, aby Správce údajů splnil zákonem oprávněné účely, zejména účely přímého marketingu vlastních výrobků nebo služeb, nebo jiné účely, se kterými uživatel souhlasí, je-li to požadováno v souladu s příslušnými předpisy. Především to může být souhlas s přijímáním korespondenčních a obchodních informací týkajících se vlastních produktů a služeb Správce či partnerů, kteří spolupracují se Správcem zaslaných elektronicky a telefonicky. Osoba, které se týkají tyto údaje má právo odvolat svůj souhlas kdykoliv.

 3. Správce zpracovává údaje v souladu se zákonem, sbírá je pro stanovené, legitimní účely a data nepodléhají žádnému dalšímu zpracování, které je neslučitelné s těmito účely. Údaje se shromažďují pouze v přiměřeném, nezbytném a nutném rozsahu, pokud jde o účely, pro které jsou zpracovávány. Správce nezpracovává konkrétní kategorie osobních údajů.

 4. Správce vynaloží veškeré úsilí na ochranu osobních údajů klientů a uživatelů před neoprávněným přístupem třetích stran k nim a v tomto ohledu aplikuje organizační a technické bezpečnostní opatření na vysoké úrovni. Správce nezveřejňuje osobní údaje neoprávněným osobám v souladu s platnými právními předpisy z tohoto rozsahu. Správce může pověřit jinou jednotku skrze písemnou smlouvu zpracováním osobních údajů jménem Správce. Údaje mohou být zpřístupněny pouze subjektům oprávněným k jejich obdržení na základě platných právních předpisů.

 5. Správce uchovává údaje na dobu nezbytnou k plnění smlouvy a na dobu stanovenou v příslušném právu a ne déle, než je nezbytné pro účely vyplývající z oprávněných zájmů Správce nebo třetí strany, tj. například příjímání nároků za vykonávanou činnost. Pro účely, ke kterým osoba, které se údaje týkají dala souhlas ke zpracování svých osobních údajů, jsou tyto údaje uchovávány až do odvolání souhlasu.

 6. Osoba, které se údaje týkají má právo požádat Správce o zpřístupnění k osobním údajům, právo opravit je, vymazat nebo omezit zpracování a právo na nesouhlas v určitých případech, stejně jako právo přenášet své údaje. Osoba, které se údaje týkají má také právo podat stížnost dozornému orgánu v případě neoprávněného zpracování svých osobních údajů

 7. Pokud osoba, které se údaje týkají souhlasila se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více určených účelů, má právo kdykoliv svůj souhlas odvolat.

 8. Poskytování osobních údajů je dobrovolné, ale neposkytnutí údajů označených jako nezbytné zabraňuje v Registraci nebo Objednávce. Je-li zpracování dat nezbytné k plnění smlouvy, jejíž je osoba, které se údaje týkají jednou ze stran, nebo k přijetí opatření na žádost této osoby, před uzavřením smlouvy je nezbytné poskytnout potřebný a definovaný rozsah údajů.

 9. Za účelem poskytnutí nejlepších, přizpůsobených a personalizovaných nabídek pro své Zákazníky a Uživatele a za účelem uzavření nebo plnění smlouvy mezi osobou, které se údaje týkají a Správcem, a také v případě výslovného souhlasu této osoby může Správce údajů použít „profilování", což znamená formu automatického zpracování osobních údajů, která spočívá v použití osobních údajů k posouzení určitých osobních faktorů fyzické osoby, zejména při analýze nebo prognóze aspektů týkajících se osobních preferencí a zájmů. Rozhodnutí týkající se zaslání přizpůsobené nabídky nebo udělení slevy nebo jiné výhody jsou automaticky učiněny na základě kritérií, jako je pohlaví, datum narození, adresy obchodů, kde byly uskutečněny nákupy, počet a četnost nákupů v prodejnách LILOU. Jakmile budou kritéria splněna, systém IT automaticky pošle informace o poskytnuté výhodě, např. slevě. Výhodu můžete využít na základě podmínek stanovených v informacích o poskytnutí výhody, nebo ji nevyužít. V případě zpracování údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, zpracování na základě oprávněných zájmů Správce, pro účely vědeckého výzkumu, historických a statistických osoby, kterých se údaje týkají mají právo vznést námitku, kvůli specifické situaci, ve které by se tato osoba nacházela. Správce neprovádí rozhodnutí, které je založeno pouze na automatizovaném zpracování, včetně profilování a výrazně se dotýká osoby, které se údaje týkají. Správce provádí vhodná opatření na ochranu práv, svobod a oprávněných zájmů této osoby a přinejmenším chrání právo na získání lidského zásahu Správce, vyjádření svého postavení a zpochybnění rozhodnutí vyplývajícího z automatizovaného zpracování údajů.

 10. Za účelem získání dodatečných informací v rozsahu této Ochrany soukromí a záležitostí týkajících se zpracování a ochrany osobních údajů u Správce kontaktujte prosím výše uvedenou adresu nebo e-mailovou adresu [email protected], a také za účelem kontaktování Inspektora ochrany dat.

 11. Soubory Cookies. Správce může používat soubory cookies, když uživatel využívá služby dostupné prostřednictvím webu. Soubory cookie, které lze použít na webových stránkách servisu, jsou přidruženy pouze k prohlížeči počítače - uživatel je anonymní (bez uvedení uživatelského jména a příjmení). Jedná se o informace uložené serverem Správce v počítači uživatele, které lze číst na serveru Správce při každém připojení počítače uživatele. Soubory cookies poskytují statistické údaje o návštěvnosti uživatelů a použití jednotlivých stránek webové stránky Správce. Správce může také umístit soubory cookies pro sledování návštěvnosti uživatelů na webu. Uživatel může kdykoliv zvolit způsob zpracování souborů cookies v internetové zóně tím, že přepne automatické obsluhování cookies na individuální (uživatelské nastavení). Podrobné informace v tomto ohledu naleznete u poskytovatelů programů provozu internetové zóny (prohlížečů), obvykle v "internetových volbách" nebo podobné kartě. Zakázání možnosti přijímání souborů cookie uživateli v jeho prohlížeči - blokování, jejich monitoring může způsobit potíže nebo dokonce zabránit použití některých služeb Správce.